I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem DO YOGA studia.

Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu, měsíčního zvýhodněného vstupu nebo kreditu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému nahraný kredit nebo si zakoupit jednorázovou lekci.

Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách.

Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

DO YOGA studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, který je umístěn na webových stránkách www.doyoga.cz v sekci rozvrh.

IV.

Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěn na webových stránkách DO YOGA studia.

Lekce probíhají vždy pod vedením kvalifikovaných instruktorů.

​Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to včas na svých webových stránkách či sociálních sítích.

V.

ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ – Rezervovanou lekci lze zrušit v rezervačním systému nejpozději 2 hodiny před jejím začátkem.

Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě.

Studio si nárokuje zrušit lekci min. 2 hodiny před jejím začátkem, a to z důvodu její nenaplněnosti, přičemž minimum přihlášených na lekci jsou 3 studenti. Děkujeme za pochopení.

VI.

STORNO PODMÍNKY                                

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ: Rezervovanou lekci lze zrušit v rezervačním systému nejpozději 2 hodiny před jejím začátkem.   

STORNO INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ: Rezervovanou lekci lze zrušit v rezervačním systému nejpozději 24 hodin před jejím začátkem.                         

Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě.  

Studio si nárokuje zrušit lekci min. 2 hodiny před jejím začátkem, a to z důvodu její nenaplněnosti, přičemž minimum přihlášených na lekci jsou 3 studenti. Děkujeme za pochopení.                      

STORNO KURZŮ / WORKSHOPŮ: Po přihlášení na akci v rezervačním systému je nutné do 5 pracovních dnů zaplatit nevratnou zálohu ve výšce 50 %.                                

Pokud nebude částka připsána na účet studia, vaše rezervace bude automaticky smazána a místo bude uvolněno.                            

Pokud se klient na zvolený kurz/workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (tj. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je studio oprávněno akci účtovat v plné výši.                              

Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.                                

VII.

Po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti recepce.

Klientům jsou k dispozici šatny, kde si mohou odložit veškeré své osobní věci a na lekci tak vcházejí pouze ve sportovním oblečení, případně s podložkou a lahví vody.

Vše ostatní si zanechávají v šatně. Během lekce se studio zamyká. Své cennosti si však mohou klienti ponechat v uzamykatelném trezoru na recepci.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné).                             

Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR.

Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi, kterou si klient ponechá na místě tomu určeném. Vstup do sálu je pak bez obuvi.

​ Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.                           

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. DO YOGA studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.                             

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení.

V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění.

​ Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi.

Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád DO YOGA studia                           

Dne 15.04.2019